Stadgar södra regionen

Koloniträdgårdsf6rbundet Södra Regionen

STADGAR

§ 1.                REGIONENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

1.1                 Regionens namn är Södra Regionen inom Koloniträdgårdsförbundet

§ 2.                REGIONENS ANSVARSOMRÅDE

Stadgar Koloniträdgårdsf6rbundet

Antagna vid 2017 års Koloniträdgårds Förbundets Kongress i Uppsala.

Hänvisning till Förbundets stadgar utöver det, som ej är reglerat i Södra Regionens stadgar.

§ 24 REGIONER utdrag av Förbundets Stadgar.

 • Förbundet är indelat i regioner. Antalet regioner kan ändras alltefter nytillkomna föreningars geog rafiska läge.

Beslut om ändring av regionindelningen fattas av förbundsrådet.

 • Initiativ till ändring av regionindelning kan tas av regions tyrelse efte r sa mråd med berörda regio ner och föreningar.
 • Förbundsstyrelsen kan sjä lv ta initiativ till bildande av andra typer av regioner för speciella ändamå l
 • Regionorganisationen bildas av de till förbundet anslutna föreningarna inom det av förbunds­ rådet fastslagna området. Regionen är den organisatoriska enheten för det regionala arbetet inom förbundet , men utgör även medlemsföreningarnas främsta kanal för att påverka  förbundets verksamhe t.

Regionerna har att årligen samla regionens medlemsföreningar till ett årsmöte, vid vilket regionens

förbundsrådsledamöter väljs. Regionens förbundsrådsledamöter har att företräda samtliga medlemsföreningar i regionen.

 • På förbundsrådets och förbundsstyrelsens uppdrag sköter regionerna vissa för förbundet övergripande frågor av regional natur. En av regionens viktigaste uppgifter är att tillsammans med förbundsstyrelsen verka för att alla koloniträdgårdsföreningar ansluts till regionen och förbundet. I övrigt fastställer regionen själv sin verksamhet.
 • Regionen fastställer själv sina stadgar vilka inte får strida mot Koloniträdgårdsförbundets stadgar. Vid avvikelse från de enligt § 25 beslutade normalstadgarna för region ska stadgarna godkännas av förbundsstyrelsen.

Stadgarna ska fastställas vid ett årsmöte till vilket samtliga till regionen anslutna föreningar kallats.

Förbundsstyre lse n ansvarar för kallelse till nybildad regions första årsmöte.

 • Regionstyrelse väljs av ett regionårsmöte till vilket samtliga till regionen anslutna föreningar ska kallas.

Regionstyrelsens ledamöter väljs på två år med växelvis avgång.

Regionstyrelsens uppgift är att leda det regionala arbetet och verkställa de beslut som träffas inom regionen samt av förbundsrådet och förbundsstyrelsen.

 • Förtroendevald i den regionala organisationen ska vara medlem i till förbundet ansluten förening.
 • Regionstyrelsen ansvarar för samordningen av kontakterna med kommuner och markägare inom sitt geografiska område. Regionerna kan medverka till att de anslutna föreningarna inom en kommun eller med samma markägare bildar en särskild samorganisation som tex en centralförening.
 • Regionstyrelserna ska varje år fä uppgift om namn och adress på styrelseledamöter i de föreningar som hör till regionen. Dessa uppgifter skickas till regionstyrelserna av respektive föreningar.

Till regionstyrelserna lämnar förbundet ett årligt ekonomiskt bidrag för verksamheten inom

regionerna. Beloppets storlek fastställs av förbundsstyrelsen. Räkenskaperna handhas av regionstyrelsen.

Revisio n utförs av de inom regionen särskilt valda revisorerna.

§ 3.                Årsmötet.

 • Årsmötet är regionens högsta beslutande organ.
 • Rösträtt vid årsmötet har den vid senaste årsmöten valda styrelsen, revisorer samt två från varje förening utsedda ombud. Styrelseledamot har dock ej rösträtt vid behandling av punkt 8 enligt dagordning i§ 4.7. Röstning med fullmakt

ej tillåten.

 • Årsmötet skall hållas innan juni månads utgång. Styrelsen beslutar om tid och plats.
 • Skriftlig kallelse till årsmötet skall tillställas föreningar, revisorer och förbundsstyrelse senast 4 veckor före årsmötet.
 • Styrelsen har förslagsrätt och de anslutna föreningarna motionsrätt till årsmötet. Motion skall avges skriftligen och vara tillhanda senast 31/3. Styrelsen skall yttra sig över motionerna.
 • Förbundsstyrelsen har rätt sända en representant med yttrande och förslagsrätt till årsmötet.
 • Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.

l.                    Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna.

 • Fastställande av dagordning.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Val av ordförande och protokollförare av mötet.
 • Val av 2 rösträknare och val av 2 justeringspersoner jämte mötesordförande justerar protokollet.
 • Styrelsen verksamhets och ekonomiska berättelse.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fastställande av balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Behandling av motioner och skrivelser.
 • Fastställande av medlemsavgift till regionen
 • Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning.
 • Val av ordförande/kassör.
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 • Val av valberedning jämte sammankallande.
 • Val av studieansvarig.
 • Val av regionens ledamöter och suppleanter till förbundsrådet.
 • Övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
 • Dagordningen samt övriga handlingar till årsmöte,t skall tillställas föreningen, senast två veckor före årsmötet
 • Styrelsen har rätt att kalla till extra årsmöte. Styrelsen skall kalla till årsmöte om revisorer gemensamt begär det eller om minst ¼ av de anslutna föreningarna begär detta skriftligen.
 • Val av övriga frågor avgörs med enkel majoritet. Omröstning av val kan på begäran företas slutet. Vid lika röstetal har ordförande för årsmötet utslagsrätt. Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning.
 • Årsmötet väljer en valberedning med uppgift att förbereda valen inför nästa årsmöte. Nomineringar skall skriftligen vara valberedningen tillhanda senast den 31/3.

§ 4                                       Styrelsen.

 • Regionens verksamhet leds av styrelsen som väljs på årsmötet.
 • Styrelsen består totalt av 5 ledamöter. Val av ordförande och kassör väljes personligt av årsmötet.
 • Styrelsen ledamöter väljs, mandatperiod 2 år, räknat från ena årsmötet intill dess årsmöte avhållits under andra räkenskaps-året efter valet. Valet skall ske så att halva antalet ledamöter avgår årligen. Ordförande väijs jämna år och kassör väljs ojämna år.
 • För styrelsen väljs högst 3 suppleanter för en tid av 1 år.
 • Styrelsens beslut är giltigt då mer än hälften av dess ledamöter och tjänstgörande suppleanter är närvarade vid beslutets fattande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelseledamot, tjänstgörande suppleant är fri från ansvar som fattas av styrelsen, om hon/han ej varit närvarande. Fri från ansvar är även den som mot beslut anmält reservation. Är antalet mindre än 5 tjänstgörande ledamöter, skall eftersträvas enhälligt fattat beslut av ärendet på dagordningen.
 • Suppleanter kallas till styrelsen sammanträde. Suppleanter har yttranderätt och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden men rösträtt när denne ersätter ordinarie ledamot.
 • Om den av årsmötet valde studieansvarig ej tillhör styrelsen har denne rätt, att deltaga på styrelsens sammanträden med yttranderätt och förslagsrätt.

§ 5.                Förvaltning och Revision.

5. l                 Regionens räkenskaper omfattar kalenderår.

 • Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för regionens medel och förvaltning. Av styrelsen upprättade balans och resultaträkning samt verksarnhetsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast den 4 veckor innan årsmötet året efter räkenskapsåret.
 • Regionens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av 2 revisorer som väljs, mandatperiod två år.

Jämna samt ojämna år.

Revisorssuppleanter väljs 2st. mandatperiod ett år.

Väljes av årsmötet som personliga ersättare till ordinarie revisorer.

 • Revisorerna skall avge revisionsberättelse varje år. I berättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

§ 6              Tvister

Tvist om tolkning av dessa stadgar skall i första hand avgöras av förbundsstyrelsen och i andra hand av förbundsrådet.

§ 7                 Stadgeändring

Beslut om ändring av regionens stadgar fattas av årsmötet med enkel majoritet.

Stadgeändringsförslag skall innan de behandlas av årsmötet underställas förbundsstyrelsen för godkännande.

Årsmötet avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla.

§. 8             Regionens Upplösning

Regionen är skyldig att följa förbundet stadgar. Vid eventuell ändring i förbundets stadgar som innebär upplösning av regionorganisationen tillfaller tillgångar förbundet.

Antagna Årsmötet 2014-05-10 Ändring antaget Årsmötet 2019-06-02